Wilton Sprinkles, 6-Cell, Jimmies

Green (0.42 oz). Yellow (0.42 oz). Blue (0.42 oz). Pink (0.42 oz). Orange (0.42 oz). Red (0.42 oz). Made in USA.